สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
      สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียด  [76 Kb]
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  [23 Kb]
        บันทึกข้อความ  [24 Kb]
 
วันที่ : 01 มีนาคม 2562 เวลา 15:51 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]