สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
      สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ประจำเดือน มกราคม 2562 
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียด  [54 Kb]
        แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  [22 Kb]
        บันทึกข้อความ  [23 Kb]
 
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:45 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]