ราคากลางงานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง รพ.สต.บ้านซิแบร์ อ.อมก๋อย
      ราคากลาง
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [577 Kb]
 
วันที่ : 01 มีนาคม 2562 เวลา 15:01 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]