รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)
      รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)
และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน ASEAN ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมการพัฒนาระบบเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AHNC)  [175 Kb]
 
วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:10 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ