ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน รวบรวม บันทึกข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (Center of Asean Health Network Collaboration : AHNC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  [116 Kb]
 
วันที่ : 26 มกราคม 2558 เวลา 12:32 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ