ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี
      มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ตามจิตศรัทธาและเมตตากรุณาของท่าน 
สามารถบริจาคได้
1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย ประเภทออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง เลขที่ 128 0 85485 0
- ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 007 0 04410 4
- ธนาาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุเสาวรียืชัยสมรภูมิ เลขที่ 034 4 18061 9
- ธนาคารกสิกรไทย สาชาอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 744 2 45208 8
2.ธนาณัติ หรือ ตั่วแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิคนตาบอดไทย ณ ที่ทำการไปรษณ๊ย์สามเสนใน
*โปรดแนบเอกสารการบริจาคเงิน และใบตอบรับแสดงความจำนง
1.ทางโทรสาร 0-2248 0556
2.LINE หมายเลข 087-5138787 หรือ ID :thaiblind
3.ทางไปรษณีย์ เลขที่ 58/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ มูลนิธิคนตาบอดไทย
โทร 0-2248-0555 และ0-2246-3835 ต่อ 200 วันจันทร์-เสารื เวลา 09.00-17.00 น. 
E-mail : thaiblind.54@gmail.com
 
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:28 น.
ผู้บันทึก : นางสาวประภัสสร เรือนคำ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์]