การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 ก.ย 61
      การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 
วันที่  18  กันยายน  2561  เวลา  08.30 – 16.30  น. 
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ (ห้องประชุม 1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561  [0 Kb]
 
วันที่ : 17 กันยายน 2561 เวลา 14:49 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]