การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 ก.ค. 61
      การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561
วันที่  18  กรกฎาคม  2561  เวลา  08.30 – 16.30  น.
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ (ห้องประชุม 1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมคณะทำงานไอที ครั้งที่ 3/2561  [0 Kb]
        เอกสาร ประเด็นการติดตามการพัฒนาระบบข้อมูล ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [0 Kb]
        ไฟล์นำเสนอการจัดทำฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน   [0 Kb]
        เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561  [0 Kb]
 
วันที่ : 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:53 น.   แก้ไขล่าสุด : 02 สิงหาคม 2561 เวลา 09:02 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]