คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
      เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแนวทาง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  [943 Kb]
 
วันที่ : 02 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:58 น.
ผู้บันทึก : นายพศิณ สุวรรณโกตา  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]