รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (ค่าครุภัณฑ์) รอบเดือน มีนาคม 2561
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (ค่าครุภัณฑ์) รอบเดือน มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        สขร.1 มีค.61  [59 Kb]
 
วันที่ : 04 เมษายน 2561 เวลา 15:30 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]