เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินงาน)
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (งบดำเนินงาน)
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศ  [404 Kb]
 
วันที่ : 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13:24 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]