แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจงานจ้างก่อสร้างงปม.ปี 2561
      แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจสิ่งก่อสร้างงปม.61  [122 Kb]
 
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:40 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]