ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0405.2/ว320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
      ว320
เอกสารดาวน์โหลด
        ว320ลว.24สค.60  [0 Kb]
 
วันที่ : 28 กันยายน 2560 เวลา 09:21 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]