ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
      แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
เอกสารดาวน์โหลด
        ว322 ลว.24ส.ค.60  [0 Kb]
 
วันที่ : 27 กันยายน 2560 เวลา 14:24 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]