ระเบียบการทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560
      ระเบียบ 60
เอกสารดาวน์โหลด
        ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [0 Kb]
 
วันที่ : 27 กันยายน 2560 เวลา 14:17 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]