ราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
      ราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [18 Kb]
 
วันที่ : 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10:59 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]