การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพือสุขภาพ
      การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพือสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
        รายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง ณ ธค 59_จำแนกรายจังหวัด  [1,075 Kb]
        แบบใบรับคำขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [90 Kb]
        แบบใบรับคำขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [90 Kb]
        ppt สรุปพรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [3,354 Kb]
        ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระดับอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่  [171 Kb]
        ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [179 Kb]
        ขั้ันตอนการขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [181 Kb]
        ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ รายเก่า   [175 Kb]
        ขั้นตอนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [176 Kb]
        ตารางเวลาการยื่นคาขอ  [565 Kb]
        คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [176 Kb]
        คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [176 Kb]
        คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  [229 Kb]
 
วันที่ : 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:44 น.   แก้ไขล่าสุด : 02 มิถุนายน 2560 เวลา 08:41 น.
ผู้บันทึก : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]