แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์
      กลุ่มงานที่มีความประสงค์ให้งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ร่วมถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม/การรณรงค์/การจัดแถลงข่าว /เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์  [21 Kb]
 
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:38 น.
ผู้บันทึก : นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์]