ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

สถานการณ์และมาตรการในประเทศไทย
 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทย จำนวน 75 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และอาการรุนแรง 1 ราย
ประเทศไทย ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมโรค ดังนี้
    1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 46 แห่ง คัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ
            - ท่าอากาศยาน 6 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และ กระบี่
            - ท่าเรือ 6 แห่ง คือกรุงเทพมหานคร แหลมฉบัง พาณิชย์เชียงแสน ภูเก็ต สมุยและกระบี่
            - ด่านพรมแดนทางบก 34 แห่ง
    2. สถานพยาบาล (ภาครัฐและเอกชน) คัดกรองผู้ที่มีไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก และมีประวัติเสี่ยง เช่น
            - มีประวัติเดินทางจากเขตติดโรคอันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ภายใน 14 วัน
            - ประกอบอาชีพสัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวที่มาจากเขตติดโรคอันตราย/พื้นที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง
            - บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยตามเกณฑ์เฝ้าระวัง
    3. เฝ้าระวังในชุมชน ให้ความรู้ประชาชน เมื่อพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายหรือพื้นที่ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีไข้ ร่วมกับมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740