ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไวรัส
 
ประเด็นสำคัญ
    ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชน และผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม
    เอกสารหลักฐานของผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
        1. ก่อนเช็คอินที่สนามบินให้แสดงเอกสารกับสายการบินต้นทาง ดังนี้
            1.1 กรณีชาวต่างชาติ
              - แสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยระบุว่า
                “ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบการติดเชื้อ COVID-19 และไม่ป่วยช่วง 14 วันก่อนเดินทาง”
              - หลักฐานการทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองการรักษา COVID-19 ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
            1.2 กรณีชาวไทย
              - แสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยระบุว่า “มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง”
              - หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ
        2. หลักฐานแสดงที่พักอาศัยในการกักตัว หรือคุมไว้สังเกต เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เช่น ใบยืนยันการจองที่พัก สำเนาทะเบียนบ้าน และยื่นหลักฐานให้เจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
    ผู้ที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายทุกคน
        1. ก่อนเช็คอินที่สนามบินให้แสดงเอกสารกับสายการบินต้นทาง ดังนี้
            1.1 กรณีชาวต่างชาติ
              - แสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยระบุว่า
                “ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบการติดเชื้อ COVID-19 และไม่ป่วยช่วง 14 วันก่อนเดินทาง”
              - หลักฐานการทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองการรักษา COVID-19 ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ
            1.2 กรณีชาวไทย
              - แสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยระบุว่า “มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง”
              - หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ
        2. เมื่อถึงประเทศไทย ให้กรอกแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8) ตามความเป็นจริง
        3. ผู้เดินทางสแกน QR Code หรือ ดาวน์โหลด Application ในการรายงานตัว และติดตามอาการจนครบระยะเวลาที่กำหนด
        4. ผู้เดินทางที่มีไข้ และ มีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าพนักงานฯประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
        5. ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน หากมีอาการตามเกณฑ์ เฝ้าระวังจะถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามกำหนด
        6. ผู้เดินทางทุกคน ต้องกักกันตัวเอง 14 วัน และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติให้กักกันในโรงแรม คอนโดมิเนียม หรือหอพักที่สามารถติดต่อได้ โดยแสดงหลักฐานที่พำนักในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ต่อเจ้าพนักงานฯประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  • กรณีคนไทยให้กักกันในที่พักอาศัยของตนเองที่สามารถติดต่อได้ หรือสถานที่ที่รัฐกำหนด โดยแสดงหลักฐานว่าตนเองมีที่พำนักในประเทศไทยจริง
               - ห้ามออกนอกพื้นที่ที่กักกันตัวเอง จนกว่าจะครบ 14 วัน หรือจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค
               - ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนดทุกวัน
               - หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 3 ชั่วโมง
ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง หรือพื้นที่พบผู้ป่วยตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ต้องถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 1.รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 2.สถานการณ์ภาพรวมทั่วโลก
 3.สถานการณ์และมาตรการในประเทศไทยTop
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740