ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

แบบ ชม.3 และ ชม.4 (CM.3/CM.4)
 
แบบ ชม.3 และ ชม.4 (CM.3/CM.4)
  1. (ชม.3) แบบบันทึกการประเมินตนเองสำหรับผู้เดินทางที่กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
  2. (CM.3) Self-Evaluation/Self-Assessment Form 
  3. (ชม.4) หนังสืออนุญาตให้เดินทางออกจากที่อยู่อาศัย กรณีคุมไว้สังเกต 
  4. (CM.4) Approval Letter To Depart Residence 


Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740