ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

แนวทางสำหรับโรงแรมที่จะเข้าร่วม ALQ
 
แนวทางสำหรับโรงแรมที่จะเข้าร่วม ALQ
 4.แนวทางการจัดสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine)
 3.แนวทางการบริหารจัดการ สถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด (Quarantine) ฉบับปรับปรุง Version2.0
 2.ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563
 1.หลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก 14 วัน สำหรับเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อเป็น Alternative State Quarantine


Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th