ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .83 Next
 1. รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1/2562         view : 8
      ณ วันที่ : 18 เมย. 62   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 2. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 26
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๒         view : 6
      ณ วันที่ : 17 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนมี.ค. 2562         view : 8
      ณ วันที่ : 17 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. แบบสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข         view : 11
      ณ วันที่ : 11 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 56
      ณ วันที่ : 04 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562          view : 115
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. แจ้งแนวทางการดำเนินงานแม่และเด็ก จ.เชียงใหม่ ปี 2562         view : 43
      ณ วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (PA 6 เดือน)         view : 62
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ         view : 130
      ณ วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 11. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมีนาคม 2562         view : 22
      ณ วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำชอสินเชื้อกองทุน         view : 35
      ณ วันที่ : 05 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล         view : 36
      ณ วันที่ : 04 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่ 18 กรกฎาคม 2562         view : 50
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0262 / Claim_ER0262         view : 60
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 33
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 21
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชา         view : 16
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 12/2562         view : 33
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 12 (2562)         view : 24
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21. สรุปแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่         view : 23
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่         view : 36
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. เอกสารประกอบการประชุม28-29 มีนาคม 2562         view : 247
      ณ วันที่ : 26 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2         view : 34
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. แนวทางการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562          view : 24
      ณ วันที่ : 01 เมย. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 26. รายชื่อผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน          view : 45
      ณ วันที่ : 29 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข         view : 27
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1/2562          view : 37
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 29. การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน         view : 29
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอความร่วมมือในการจัดทำนิตยสาร "เชียงใมห่ ปี ๒๕๖๒ "         view : 19
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740