ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .87 Next
 1. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2562 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562         view : 105
      ณ วันที่ : 07 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 23 (2562)         view : 11
      ณ วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23/2562         view : 1
      ณ วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4. ข้อมูลเรียกเก็บค่า CT/MRI/Angiogram.รพ.มหาราชฯ         view : 5
      ณ วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 18
      ณ วันที่ : 17 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - ระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ         view : 66
      ณ วันที่ : 17 มิย. 62   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 7. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562         view : 298
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562          view : 13
      ณ วันที่ : 17 มิย. 62   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 9. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ Service plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่         view : 22
      ณ วันที่ : 16 มิย. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 10. เกณฑ์พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ         view : 29
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. กำหนดชื่่อภาษาอังกฤษสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์         view : 26
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้ว้นที่ ๔ พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคล         view : 23
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์         view : 21
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 14. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ         view : 9
      ณ วันที่ : 12 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย         view : 6
      ณ วันที่ : 12 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพ.ค. 2562         view : 31
      ณ วันที่ : 12 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22/2562         view : 42
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21/2562         view : 14
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 19. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 22 (2562)         view : 60
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 21 (2562)         view : 10
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันทราย         view : 26
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับติดตามและเสริมพลัง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1         view : 100
      ณ วันที่ : 08 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มิย. 62   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 23. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนพฤษภาคม 2562         view : 38
      ณ วันที่ : 10 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ         view : 58
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : นางสาวปานหทัย โมตาลี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 25. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.แม่แจ่ม         view : 50
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิม "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"         view : 30
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน้าที่ อำนาจและชื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย         view : 43
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนพฤษภาคม 2562         view : 32
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสร้างพระพุทธสุริยา         view : 18
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 41
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740