ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .100 Next
 1. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนธันวาคม 2562         view : 2
      ณ วันที่ : 21 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 29
      ณ วันที่ : 03 มค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         view : 64
      ณ วันที่ : 18 มค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1(2563)         view : 23
      ณ วันที่ : 19 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 1 (2563)         view : 14
      ณ วันที่ : 19 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นระดับเขตสุขภาพ          view : 22
      ณ วันที่ : 18 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1262และ Claim_ER1262         view : 16
      ณ วันที่ : 17 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า         view : 87
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนธ.ค. 62         view : 5
      ณ วันที่ : 17 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนธ.ค. 62         view : 19
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนธ.ค. 2562         view : 13
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 103
      ณ วันที่ : 05 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แจ้งปรังปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย         view : 10
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"         view : 8
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. โลโก้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์         view : 12
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563         view : 18
      ณ วันที่ : 15 มค. 63   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 17. รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2562         view : 55
      ณ วันที่ : 15 มค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทาง นโยบายการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข         view : 354
      ณ วันที่ : 08 มค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 มค. 63   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 11 62         view : 67
      ณ วันที่ : 13 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_Angiogram เดือนธันวาคม 2562         view : 23
      ณ วันที่ : 10 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. OKRs ประเด็นนิเทศงานรอบที่ 1/2563         view : 432
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มค. 63   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. ขอแก้ไขข้อมูลการเรียเก็บค่า MRI ของคณะเทคนิกการแพทย์ เดือนพฤษจิกายน 62         view : 30
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข         view : 71
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 52 (2562)         view : 69
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52/2562         view : 29
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563          view : 177
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 38
      ณ วันที่ : 03 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51/2562         view : 33
      ณ วันที่ : 02 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 51 (2562)         view : 38
      ณ วันที่ : 02 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 30. กำหนดเลขที่หนังสือออกของ "สำนักโครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ"         view : 29
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740