ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .93 Next
 1. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36/2562         view : 17
      ณ วันที่ : 17 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 36 (2562)         view : 8
      ณ วันที่ : 17 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ         view : 105
      ณ วันที่ : 16 กย. 62   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 4. ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม         view : 6
      ณ วันที่ : 13 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 6
      ณ วันที่ : 12 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒         view : 4
      ณ วันที่ : 12 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 3
      ณ วันที่ : 12 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562         view : 16
      ณ วันที่ : 12 กย. 62   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 9. การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทาน         view : 10
      ณ วันที่ : 11 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิต         view : 8
      ณ วันที่ : 11 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 3/2562         view : 11
      ณ วันที่ : 11 กย. 62   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 12. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาชุมชน         view : 5
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ         view : 7
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบอัคคีภัย         view : 9
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. นำส่งหมายกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๐๐ วัน         view : 9
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี         view : 8
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 7
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ขอสนับสนุนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว         view : 6
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน         view : 12
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร         view : 4
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 35 (2562)         view : 63
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35/2562         view : 17
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี         view : 6
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนสิงหาคม 2562         view : 30
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี         view : 9
      ณ วันที่ : 09 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย         view : 10
      ณ วันที่ : 09 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนส.ค. 2562         view : 25
      ณ วันที่ : 09 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. แจ้งพระกระแส/รับสั่ง การทูลเกล้าฯ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาฎีกา         view : 46
      ณ วันที่ : 05 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ         view : 18
      ณ วันที่ : 05 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล         view : 17
      ณ วันที่ : 05 กย. 62   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740