ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .151 Next
 1. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ( 32 ราย)         view : 250
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 2. ศูนย์สนับสนุนบริการที่ ๑ ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์         view : 7
      ณ วันที่ : 27 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน         view : 9
      ณ วันที่ : 27 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565         view : 95
      ณ วันที่ : 20 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มค. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)”         view : 356
      ณ วันที่ : 16 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 6. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี         view : 10
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 7. ประชาสัมพันธ์การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ๒๕๖๖         view : 11
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. แจ้งเวียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม ๒๕๖๕         view : 5
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖         view : 18
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักดิ์ภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖         view : 6
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรวงสาธารณสุข         view : 6
      ณ วันที่ : 26 มค. 66   โดย : กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]
 12. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ปี 2565         view : 51
      ณ วันที่ : 12 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติดเขตสุขภาพที่ 1         view : 45
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 14. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 91
      ณ วันที่ : 22 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565          view : 24
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. ขอเชิญชวนสมัครประกวดออกแบบภาพสัญลักษณ์ (โลโก้) และภาพเข็มวิทยาฐานะ         view : 20
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคระกรรมาธิการสามัญ         view : 7
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1618/2565 และ 1617/2565         view : 320
      ณ วันที่ : 13 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ         view : 7
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566         view : 26
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มค. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 21. ประกาศรายชื่อข้าราชการ(สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)ที่ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบการย้าย 1 มิถุนายน 2566         view : 307
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 22. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบการย้าย 1 กุมภาพันธ์ 2566         view : 468
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 23. ทะเบียนอาสาสมัครพอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565         view : 43
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 24.  คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดเชียงใหม่         view : 15
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 25. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง แจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรนิกส์         view : 33
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. สำนักงานปศุสัตว์จัังหวัดเชียงใหม่ แจ้วที่อยู่ไปษณีย์อิเล้กทรนิกส์         view : 9
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอแนะนำบุญสร้างกำแพงแก้วอุโบสถ         view : 10
      ณ วันที่ : 23 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีสิกขา         view : 21
      ณ วันที่ : 20 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. กองบริหารการคลัง ขอแจ้งช่องทางอิเล้กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ         view : 15
      ณ วันที่ : 19 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. การเคหะแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียน เพื่อเป้นผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัย         view : 13
      ณ วันที่ : 19 มค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th