ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .113 Next
 1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)         view : 7
      ณ วันที่ : 05 สค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2. สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30         view : 1
      ณ วันที่ : 05 สค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. แบบบันทึกข้อมูลตามนโยบายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก(Fee Schedule)         view : 47
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 15
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รอบที่ 1         view : 16
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ          view : 191
      ณ วันที่ : 31 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 63   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 7. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0663และ Claim_ER0663         view : 108
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื้อและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ         view : 49
      ณ วันที่ : 30 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. งานอนามัยโรงเรียนปี2563         view : 69
      ณ วันที่ : 29 กค. 63   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมิ.ย. 63         view : 27
      ณ วันที่ : 24 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 1,2         view : 81
      ณ วันที่ : 03 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รอบที่ 1,2         view : 175
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านทันตกรรมและการแก้ปัญหาการสบฟันผิดปกติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558         view : 48
      ณ วันที่ : 23 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 63 รอบที่ 7         view : 50
      ณ วันที่ : 23 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนมิ.ย. 63         view : 91
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร         view : 89
      ณ วันที่ : 22 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓         view : 159
      ณ วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ข้อแนะนำระบบบริการที่เหมาะสมประเด็นความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ในสถานบริการทางสาธารณสุข ทุกระดับ         view : 137
      ณ วันที่ : 13 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 / 2563          view : 129
      ณ วันที่ : 17 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564(เพิ่มเติมเอกสารในการเสนอเพื่อสืบราคายา)         view : 809
      ณ วันที่ : 20 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 21. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563         view : 135
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563         view : 170
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. ไฟล์เอกสารการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และแบบรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(case management)         view : 96
      ณ วันที่ : 20 กค. 63   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563         view : 70
      ณ วันที่ : 18 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. การสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564         view : 680
      ณ วันที่ : 17 กค. 63   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 26. การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ประจำปี2564         view : 180
      ณ วันที่ : 17 กค. 63   โดย : นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข]
 27. ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถี การจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพรไทย         view : 71
      ณ วันที่ : 15 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ         view : 36
      ณ วันที่ : 15 กค. 63   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. คณะกรรมการงานผู้สูงอายุสสจ.เชียงใหม่ ปี2563         view : 70
      ณ วันที่ : 15 กค. 63   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนมิ.ย. 2563         view : 69
      ณ วันที่ : 14 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740