ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .151 Next
 1. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕         view : 7
      ณ วันที่ : 27 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนสิงหาคม 2565         view : 47
      ณ วันที่ : 08 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนส.ค. 65         view : 10
      ณ วันที่ : 26 กย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนส.ค. 65         view : 7
      ณ วันที่ : 26 กย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. แบบฟอร์ม one page คนไทยสดุดีสมเด็จย่า และแบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานรณรงค์ ปี 2566         view : 22
      ณ วันที่ : 26 กย. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. ข้อมูลสถาบันเด็กราชนครินทร์ ปี 2564         view : 18
      ณ วันที่ : 26 กย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565         view : 26
      ณ วันที่ : 23 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กย. 65   โดย : นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 8. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 3         view : 20
      ณ วันที่ : 23 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กย. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 9. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 2         view : 153
      ณ วันที่ : 15 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กย. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 10. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง (ครู ข.) รุ่นที่ 1         view : 362
      ณ วันที่ : 02 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กย. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 11. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2         view : 33
      ณ วันที่ : 23 กย. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔         view : 11
      ณ วันที่ : 23 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. แจ้งขอรับการพิจารณาโอนรถแทรกเตอร์เก่า         view : 9
      ณ วันที่ : 23 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ         view : 41
      ณ วันที่ : 20 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง         view : 17
      ณ วันที่ : 20 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕         view : 20
      ณ วันที่ : 20 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแสดงสินค้าและเทคโนโลยี่ SETA 2022 ..         view : 26
      ณ วันที่ : 20 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน         view : 41
      ณ วันที่ : 20 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. เผยแพร่องค์ความรู้ของกรมสรรพกำลังกลาโหม         view : 19
      ณ วันที่ : 20 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. กำหนดการพิธีสวดศพพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม นายวิทยา บูรณศิริ (ม.ป.ช.)         view : 28
      ณ วันที่ : 20 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอความอนุเคราะห์สรุปการจัดกิจกรรมส่งให้กรมป่าไม้เพื่อเป็นขข้อมูลต่อไป         view : 19
      ณ วันที่ : 20 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย          view : 75
      ณ วันที่ : 16 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กย. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง         view : 26
      ณ วันที่ : 19 กย. 65   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับภูมิภาค”         view : 733
      ณ วันที่ : 02 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 กย. 65   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 25. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0865และ Claim_ER0865         view : 49
      ณ วันที่ : 16 กย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน แจ้งย้ายที่ทำการแห่งใหม่         view : 21
      ณ วันที่ : 16 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕         view : 16
      ณ วันที่ : 16 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"         view : 22
      ณ วันที่ : 16 กย. 65   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม 2565 รอบที่ 1,2         view : 58
      ณ วันที่ : 02 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. การรายงานข้อมูล การตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 15          view : 92
      ณ วันที่ : 10 กย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 กย. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th