งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

1 2 3 Next
 1. งบทดลอง กพ.66         view : 1,145
      ณ วันที่ : 14 มีค. 66   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. งบทดลอง มค.66         view : 1,130
      ณ วันที่ : 14 กพ. 66   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. งบทดลอง ธค.65         view : 1,130
      ณ วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. งบทดลอง พย.65         view : 1,131
      ณ วันที่ : 15 ธค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. งบทดลอง ตค.65         view : 1,128
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. งบทดลอง กย 65         view : 1,128
      ณ วันที่ : 14 ตค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. งบทดลอง เมย.65         view : 1,122
      ณ วันที่ : 19 พค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. งบทดลอง มีค.65         view : 1,121
      ณ วันที่ : 05 เมย. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. งบทดลอง กพ.65         view : 1,122
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. งบทดลอง มค.65         view : 1,122
      ณ วันที่ : 14 กพ. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. งบทดลอง ธค.64         view : 1,122
      ณ วันที่ : 12 มค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. งบทดลอง พย.64         view : 1,120
      ณ วันที่ : 15 ธค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. งบทดลอง ตค.64         view : 1,121
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. งบทดลอง กย 64         view : 1,122
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. งบทดลอง สค.64         view : 1,122
      ณ วันที่ : 15 กย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. งบทดลอง กค.64         view : 1,121
      ณ วันที่ : 13 สค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. งบทดลอง มิย. 64         view : 1,122
      ณ วันที่ : 16 กค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. งบทดลอง พค.64         view : 1,120
      ณ วันที่ : 16 มิย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. งบทดลอง เมย.64         view : 1,124
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. งบทดลอง มีค.64         view : 1,120
      ณ วันที่ : 09 เมย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. งบทดลอง กพ.64         view : 1,122
      ณ วันที่ : 11 มีค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22. งบทดลอง มค.64         view : 1,121
      ณ วันที่ : 16 กพ. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 23. งบทดลอง ธค.63         view : 1,119
      ณ วันที่ : 13 มค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 24. งบทดลอง พย.63         view : 1,119
      ณ วันที่ : 18 ธค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 25. งบทดลอง ตค.63         view : 1,120
      ณ วันที่ : 23 พย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 26. งบทดลอง กย 63         view : 1,122
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 27. งบทดลอง สค.63         view : 1,121
      ณ วันที่ : 16 กย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 28. งบทดลอง กค.63         view : 1,121
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 29. งบทดลอง มิย.63         view : 1,123
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 30. งบทดลอง พค.63         view : 1,121
      ณ วันที่ : 16 มิย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th