งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

1 2 3 Next
 1. งบทดลอง ตค.65         view : 55
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. งบทดลอง กย 65         view : 73
      ณ วันที่ : 14 ตค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. งบทดลอง เมย.65         view : 63
      ณ วันที่ : 19 พค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. งบทดลอง มีค.65         view : 1,118
      ณ วันที่ : 05 เมย. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. งบทดลอง กพ.65         view : 1,130
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. งบทดลอง มค.65         view : 1,125
      ณ วันที่ : 14 กพ. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. งบทดลอง ธค.64         view : 1,108
      ณ วันที่ : 12 มค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. งบทดลอง พย.64         view : 1,121
      ณ วันที่ : 15 ธค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. งบทดลอง ตค.64         view : 1,085
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. งบทดลอง กย 64         view : 1,088
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. งบทดลอง สค.64         view : 1,080
      ณ วันที่ : 15 กย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. งบทดลอง กค.64         view : 1,082
      ณ วันที่ : 13 สค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. งบทดลอง มิย. 64         view : 1,084
      ณ วันที่ : 16 กค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. งบทดลอง พค.64         view : 1,075
      ณ วันที่ : 16 มิย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. งบทดลอง เมย.64         view : 1,070
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. งบทดลอง มีค.64         view : 1,090
      ณ วันที่ : 09 เมย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. งบทดลอง กพ.64         view : 1,094
      ณ วันที่ : 11 มีค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. งบทดลอง มค.64         view : 1,077
      ณ วันที่ : 16 กพ. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. งบทดลอง ธค.63         view : 1,077
      ณ วันที่ : 13 มค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. งบทดลอง พย.63         view : 1,081
      ณ วันที่ : 18 ธค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. งบทดลอง ตค.63         view : 1,073
      ณ วันที่ : 23 พย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22. งบทดลอง กย 63         view : 1,084
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 23. งบทดลอง สค.63         view : 1,079
      ณ วันที่ : 16 กย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 24. งบทดลอง กค.63         view : 1,082
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 25. งบทดลอง มิย.63         view : 1,083
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 26. งบทดลอง พค.63         view : 1,080
      ณ วันที่ : 16 มิย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 27. งบทดลอง เมย.63         view : 1,081
      ณ วันที่ : 15 พค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 28. งบทดลอง มีค.63         view : 1,080
      ณ วันที่ : 16 เมย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 29. งบทดลอง กพ.63         view : 1,075
      ณ วันที่ : 18 มีค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 30. งบทดลอง มค.63         view : 1,076
      ณ วันที่ : 13 กพ. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th