ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .31 Next
 1. MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน         view : 1,095
      ณ วันที่ : 26 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กค. 65   โดย : นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
 2. MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         view : 1,106
      ณ วันที่ : 26 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กค. 65   โดย : นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
 3. MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         view : 1,076
      ณ วันที่ : 26 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กค. 65   โดย : นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
 4. สสอ.สะเมิง ITA ปี2565         view : 1,098
      ณ วันที่ : 26 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กค. 65   โดย : นายบรรณสาร จิตตะยโสธร [สสอ.สะเมิง]
 5. ITA ปี 2565 อ.แม่แตง         view : 1,083
      ณ วันที่ : 23 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กค. 65   โดย : นายสักชัย สุรินทร์ [สสอ.แม่แตง]
 6. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว         view : 41
      ณ วันที่ : 23 มิย. 65   โดย : นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
 7. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65         view : 97
      ณ วันที่ : 18 พค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 8. ITA สสอ.จอมทอง         view : 1,162
      ณ วันที่ : 30 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 มีค. 65   โดย : สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ [สสอ.จอมทอง]
 9. Moit 5 สสอ.แม่ออน         view : 1,106
      ณ วันที่ : 20 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มีค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 10. MOPH ITA ปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด         view : 1,115
      ณ วันที่ : 27 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มีค. 65   โดย : นางสาววิลาภรณ์ ปู่ปา [สสอ.ฮอด]
 11. ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2565         view : 1,167
      ณ วันที่ : 14 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มีค. 65   โดย : นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
 12. Moit 4 สสอ.แม่ออน         view : 1,098
      ณ วันที่ : 20 มีค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 13. MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564         view : 1,081
      ณ วันที่ : 23 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : นายเจษฎา ปวีณเกียรติคุณ [สสอ.แม่แจ่ม]
 14. ita สสอ.แม่ออน MOIT2         view : 1,082
      ณ วันที่ : 27 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 15. MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน         view : 1,078
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 16. MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน         view : 1,083
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 17. MOIT 2 ข้อ 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)         view : 1,073
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 18. MOIT 2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ         view : 1,073
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 19. MOIT 2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่         view : 1,075
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 20. MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม         view : 1,070
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 21. MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564         view : 1,073
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 22. MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564         view : 1,070
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 23. MOIT 2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562         view : 1,075
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 24. ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2565          view : 1,134
      ณ วันที่ : 17 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 มค. 65   โดย : นางสาวฝน คำแดง [สสอ.เวียงแหง]
 25. MOIT1 ไตรมาส 1/2565          view : 1,083
      ณ วันที่ : 30 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 ธค. 64   โดย : นายเอกชัย สมบัติรัตนากร [สสอ.สันกำแพง]
 26. MOIT 2 ข้อ 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่         view : 1,070
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 27. MOIT 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)         view : 1,071
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 28. ITA ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 สสอ.เมืองเชียงใหม่         view : 1,081
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : นายสมชาย นันทวัฒนากรณ์ [สสอ.เมืองเชียงใหม่]
 29. MOIT สสอ.อมก๋อย ปี 2565         view : 1,080
      ณ วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : นายชัยรัตน์ เรืองฤทธิ์ [สสอ.อมก๋อย]
 30. MOIT 2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)         view : 1,072
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th