ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .31 Next
 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา         view : 1,156
      ณ วันที่ : 25 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 พย. 65   โดย : นายวีระเชษฐ์ เจริญวงศ์เกียรติ [สสอ.กัลยาณิวัฒนา]
 2. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65         view : 1,133
      ณ วันที่ : 18 พค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 พย. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 2566         view : 1,139
      ณ วันที่ : 09 พย. 65   โดย : นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
 4. ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566          view : 1,163
      ณ วันที่ : 17 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พย. 65   โดย : นางสาวฝน คำแดง [สสอ.เวียงแหง]
 5. ITA สสอ.จอมทอง         view : 1,161
      ณ วันที่ : 30 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 ตค. 65   โดย : สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ [สสอ.จอมทอง]
 6. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม อ.แม่แจ่ม         view : 1,137
      ณ วันที่ : 25 ตค. 65   โดย : นายเจษฎา ปวีณเกียรติคุณ [สสอ.แม่แจ่ม]
 7. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม         view : 1,138
      ณ วันที่ : 25 ตค. 65   โดย : นายเจษฎา ปวีณเกียรติคุณ [สสอ.แม่แจ่ม]
 8. ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2566         view : 1,153
      ณ วันที่ : 23 ตค. 65   โดย : นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
 9. Moit 5 สสอ.แม่ออน         view : 1,123
      ณ วันที่ : 20 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มีค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 10. MOPH ITA ปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด         view : 1,136
      ณ วันที่ : 27 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มีค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ฮอด [สสอ.ฮอด]
 11. ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2565         view : 1,126
      ณ วันที่ : 14 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มีค. 65   โดย : นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
 12. Moit 4 สสอ.แม่ออน         view : 1,125
      ณ วันที่ : 20 มีค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 13. MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564         view : 1,119
      ณ วันที่ : 23 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : นายเจษฎา ปวีณเกียรติคุณ [สสอ.แม่แจ่ม]
 14. MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         view : 1,124
      ณ วันที่ : 26 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
 15. MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน         view : 1,120
      ณ วันที่ : 26 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
 16. ita สสอ.แม่ออน MOIT2         view : 1,123
      ณ วันที่ : 27 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 17. MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน         view : 1,120
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 18. MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน         view : 1,121
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 19. MOIT 2 ข้อ 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)         view : 1,120
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 20. MOIT 2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ         view : 1,120
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 21. MOIT 2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่         view : 1,121
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 22. MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม         view : 1,120
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 23. MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564         view : 1,119
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 24. MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564         view : 1,120
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 25. MOIT 2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562         view : 1,121
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 26. MOIT1 ไตรมาส 1/2565          view : 1,133
      ณ วันที่ : 30 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 ธค. 64   โดย : นายเอกชัย สมบัติรัตนากร [สสอ.สันกำแพง]
 27. สสอ.สะเมิง ITA ปี2565         view : 1,136
      ณ วันที่ : 26 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : นายบรรณสาร จิตตะยโสธร [สสอ.สะเมิง]
 28. MOIT 2 ข้อ 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่         view : 1,121
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 29. MOIT 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)         view : 1,119
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 30. ITA ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 สสอ.เมืองเชียงใหม่         view : 1,133
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : นายสมชาย นันทวัฒนากรณ์ [สสอ.เมืองเชียงใหม่]

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th