ปฎิทิน Conference (Webex/Zoom) วันที่ 24 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
24 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [Zoom ห้องประชุม 2]
ประชุมชี้แจ้งประเมินผลการดำเนินงาน พชอ ผ่านระบบzoom conference
นายสาคร ไชยอำมาตย์ 25 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรวิการ์ - อนุมัติ -
24 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [Zoom จากหน่วยงานอื่น]
ประชุมชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผ่านระบบ zoom
นายสาคร ไชยอำมาตย์ 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ น.ส.กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์ อนุมัติ -