ปฎิทิน Conference (Webex/Zoom) วันที่ 20 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
20 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [Zoom ห้องประชุม 2]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเด็กไทยไม่กินหวานจังหวัดเชียงใหม่
ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางวันเพ็ญ คำวัง อนุมัติ -