ปฎิทิน Conference (Webex/Zoom) วันที่ 17 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
17 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [Zoom ห้องประชุม 2]
อบรมหลักสูตรผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Instructors)
นางพรทิพย์ มธุรวาทิน 20 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม นายคัชทร กองกูล โทร.0909268632 อนุมัติ -
17 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [Zoom จากหน่วยงานอื่น]
ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6/2564
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 7 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัสสนันท์ อนุมัติ -