ปฎิทิน Conference (Webex/Zoom) วันที่ 16 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
16 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [Zoom ห้องประชุม 2]
อบรมหลักสูตรผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Instructors)
นางพรทิพย์ มธุรวาทิน 20 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม นายคัชทร กองกูล โทร.0909268632 อนุมัติ -
16 ธค. 64 13.00 น. - 16.30 น. [Zoom จากงานไอที]
การประชุมคณะกรรมการ Sevice Plan COPD จังหวัดเชียงใหม่
นพ.วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย 25 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ อนุมัติ -
16 ธค. 64 08.30 น. - 12.00 น. [จองเฉพาะระบบ Zoom]
การอบรมการขออนุญาตโรงงานผลิตอาหาร สำหรับโรงงานผลิตลำไยอบแห้ง
นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ 20 - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข นายนพพล สมปัน อนุมัติ -