ปฎิทิน Conference (Webex/Zoom) วันที่ 15 ธันวาคม 2564


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
15 ธค. 64 08.30 น. - 16.30 น. [Zoom จากงานไอที]
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในจังหวัดเชียงใหม่ การลงข้อมูลและจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ
นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 300 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ศุภฤกษ์ อนุมัติ -