สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 9 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
09 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  จัดกรอบอัตรากำลัง นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สุกัญญา - อนุมัติ -
09 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  หารือการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 10 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รัตนจันทร์ นาดี อนุมัติ -
09 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเตรียมความพร้อมนิเทศงาน นายภาคภูมิ ธาวงค์ 5 คน ห้องประชุมงานไอที งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ - อนุมัติ -