สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 8 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
08 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมทันตบุคลากร จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 นางอัมพร เดชพิทักษ์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ทพญ.ณัฐกานต์ เย็นสม - อนุมัติ -
08 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  โครงการยิ้มสวยเสียงใส 2565 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ทพญ.ณัฐกานต์ เย็นสม - อนุมัติ -
08 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การประชุมservice plan สาขาไต นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี 15 คน ห้องประชุมงานไอที งานสุขภาพจิต นางอรทัย ไชยมะโย อนุมัติ -
08 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมหัวหน้างาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป นายทอง พันทอง 10 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
08 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  การประชุมนัดให้ปากคำกรณีเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาล นายสราวุธ โสภณวิชญ์กุล 8 คน ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มกฎหมาย นายสราวุธ โสภณวิชญ์กุล อนุมัติ -