สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 7 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
07 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุม HOME ISOLATION จังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 60 คน ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ นางสาวศิริธร ภาดี อนุมัติ -
07 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ตรวจราชการและนิเทศงานเขต 1 หัวหน้ากลุ่มงาน 5 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สสจ.เชียงใหม่ วิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
07 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Webex ]  ประชาพิจารณ์แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล รตท.หญิง พรพิมล การญาณ 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระวิวรรณ บุญเพ็ง อนุมัติ -