สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 4 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
04 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 คน ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ น.ส.ศิริธร ภาดี อนุมัติ -
04 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคครุภัณฑ์ งบโควิด นายทอง พันทอง 25 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ งานก่อสร้างและพัสดุ นางสาวรุ่งนภา ชัยมณี - อนุมัติ -
04 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  สาธิตวิธีการเชื่อมโปรแกรม CM-IMC กับโปรแกรมโรงพยาบาล นางทิพมาศ ไชยชนะ 10 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางทิพมาศ ไชยชนะ อนุมัติ -
04 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  นิเทศงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 2 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล - อนุมัติ -
04 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ซักซ้อมการนำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1/2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 15 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัสสนันท์ อนุมัติ -
04 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุมร่วมกับเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 5 ห้องประขุมผู้บริหาร สสจ.เชียงใหม่ อัญชญา ดุจจานุทัศน์ - อนุมัติ -