สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 31 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
28 มีค. 65 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมข้อมูล DQI ไตรมาสที่ 2/2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -
31 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  การประชุมหารือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล นายสราวุธ โสภณวิชญ์กุล 7 คน ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มกฎหมาย นางสาวชุติมา วงศานันท์ - อนุมัติ -