สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 30 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
28 มีค. 65 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมข้อมูล DQI ไตรมาสที่ 2/2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -
30 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 142 คน ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวเจนจิรา จอมแปง - อนุมัติ -
30 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 142 คน ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวเจนจิรา จอมแปง - อนุมัติ -
30 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุม JIT อำเภอ นพ.ธนชล วงศ์หิรัญเดชา 15 ห้องประชุม 3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ น.ส.สุธิดา ทาระคำ อนุมัติ -
30 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  การประชุมนัดให้ปากคำกรณีเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาล นายสราวุธ โสภณวิชญ์กุล 8 คน ห้องประชุมงานไอที กลุ่มกฎหมาย นายจตุพร ภูนารี - อนุมัติ -
30 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย หัวหน้ากลุ่มงานฯ 5 ห้องประชุมงานไอที สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
30 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 142 คน ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวเจนจิรา จอมแปง - อนุมัติ -