สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 3 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
03 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  เตรียมความพร้อม การประกวดจังหวัด อำเภอ ชมม TO BE NUMBER ONE รอบภาค นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ 50 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นางนาถฤทัย ประภัสสร - อนุมัติ -
03 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมเด็กไทยไม่กินหวานและโรงเรียน ตชด ทพญ.รักชนก นุชพ่วง 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข วิมาลา เลิศฤดี - อนุมัติ -
03 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคครุภัณฑ์ งบโควิด นายทอง พันทอง 25 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ งานก่อสร้างและพัสดุ นางสาวรุ่งนภา ชัยมณี - อนุมัติ -
03 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Webex ]  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายภาคภูมิ ธาวงค์ 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ อนุมัติ -
03 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการกำหนดSpec ครุภัณฑ์การแพทย์ นายทอง พันทอง 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ รุ่งนภา ชัยมณี อนุมัติ -
03 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 10 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จมรพรรณ เย็นใจ - อนุมัติ -