สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 29 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
28 มีค. 65 - 29 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรค COVID-19 10 ห้องประชุม 3 งานก่อสร้างและพัสดุ นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น - อนุมัติ -
28 มีค. 65 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมข้อมูล DQI ไตรมาสที่ 2/2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -
29 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  คณะกรรมบริหารบุคคล นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 25 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไปรยา - อนุมัติ -
29 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมแลกเปลี่ยบนเรียนรู้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 3 ห้องประชุมงานไอที สสจ.เชียงใหม่ นางวิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
29 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาไต นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี 10 คน ห้องประชุมงานไอที งานสุขภาพจิต นางอรทัย ไชยมะโย อนุมัติ -
29 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถยนต์ นายทอง พันทอง 5 ห้องประชุมผู้บริหาร งานก่อสร้างและพัสดุ นางสาวปิยะนุช แก้วถาวร - อนุมัติ -