สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 28 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
28 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยาเสพติด นพ.ทวิช แก้วประเสริฐ 40 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด น.ส.สุภาพร หน่อไชยวงค์ - อนุมัติ -
28 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 22 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ไปรยา - อนุมัติ -
28 มีค. 65 - 29 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรค COVID-19 10 ห้องประชุม 3 งานก่อสร้างและพัสดุ นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น - อนุมัติ -
28 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 8 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล - อนุมัติ -
28 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  การใช้application และการติดตั้งHIS Gatewayงานโรคไม่ติดต่อ กองโรคไม่ติดต่อ 5 ห้องประชุมงานไอที งานสุขภาพจิต นางอรทัย ไชยมะโย อนุมัติ -
28 มีค. 65 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดเตรียมข้อมูล DQI ไตรมาสที่ 2/2565 นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ 8-10 ห้องประชุมลีลาวดี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนรมน กันธะอุดม - อนุมัติ -
28 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  สัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ ปี 2566 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 10 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวรัชชวรรณ์ หุ่นเที่ยง - อนุมัติ -