สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 25 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
25 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่ 2 ร.ท.ต.หญิงพรพิมล การญาณ 40 คน ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นายศุภฤกษ์ โนสุ อนุมัติ -
25 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การประชุมกกบ.และกวป. นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 30 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข อัญชิสา บางเขียว - อนุมัติ -
25 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ รุ่งนภา 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กิตต์นิพัทธ์ - อนุมัติ -
25 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมประเมินแผนระยะที่ 1 นายภาคภูมิ ธาวงค์ 15 ห้องประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน-ทั่วไป และผู้บริหารสาธารณสุขเชียงใหม่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ - อนุมัติ -
25 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  พิจารณาผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 5 ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปิยะดา - อนุมัติ -