สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 24 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
23 มีค. 65 - 24 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สสจ.เชียงใหม่ วิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
23 มีค. 65 - 24 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรค COVID-19 10 ห้องประชุม 3 งานก่อสร้างและพัสดุ นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น - อนุมัติ -
24 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 10 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางถนอมศรี แจ่มไทย - อนุมัติ -
24 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัสสนันท์ อนุมัติ -
24 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  call center COVID-19 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -