สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 23 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
23 มีค. 65 - 24 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สสจ.เชียงใหม่ วิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
23 มีค. 65 - 24 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  สอบสวนโรค COVID-19 10 ห้องประชุม 3 งานก่อสร้างและพัสดุ นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น - อนุมัติ -
23 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปฏิรูปด้านสาธารณสุขฯ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ผู้ตรวจราชการฯ 7 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัสสนันท์ อนุมัติ -
23 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Webex ]  แถลงข้อสั่งการและนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 นายแพทย์ณรงค์ สายวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สุภาพร หน่อไชยวงค์ อนุมัติ -
23 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  call center COVID-19 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
23 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 คน ห้องประชุมผู้บริหาร สสจ.เชียงใหม่ วิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -