สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 22 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
18 มีค. 65 - 22 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  call center COVID-19 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
22 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การบริหารจัดการเครื่องFundus camera จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 25 อำเภอ ห้องประชุมงานไอที งานสุขภาพจิต นางอรทัย ไชยมะโย อนุมัติ -
22 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ลงนามสัญญา นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์ 4 ห้องประชุมผู้บริหาร งานก่อสร้างและพัสดุ นางณัฐฏ์ธัญญาฒ์ สิทธิชัย - อนุมัติ -