สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 21 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
18 มีค. 65 - 22 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  call center COVID-19 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
21 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ชมรมผู้อำนวยการ รพ. นายอำพร เอี่ยมศรี 25 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ณัฏฐ์ลตา - อนุมัติ -
21 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานแห่งใหม่ สำนักเลขาราชวัง 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข บดินทร์ อินตายวง - อนุมัติ -