สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 2 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
02 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การนิเทศงานจาก ประเด็นกัญชาทางการแพทย์ ผ่านระบบ Zoom ผู้นิเทศงานกัญชาทางการแพทย์ 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัสสนันท์ อนุมัติ -
02 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ซักซ้อมการนำเสนอการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 1/2565 นายภาคภูมิ ธาวงค์ 10 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พัสสนันท์ อนุมัติ -