สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 17 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
14 มีค. 65 - 18 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 30 คน ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางสาวเจนจิรา จอมแปง - อนุมัติ -
17 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 35 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ นางสิริมา เทพศิริ อนุมัติ -
17 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  บริหารกรอบอัตรากำลัง นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 20 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สุกัญญา - อนุมัติ -
17 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมสารสนเทศ - 10 ห้องประชุมงานไอที งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ อนุมัติ -
17 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  call center COVID-19 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
17 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมชมรมสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ นายทอง พันทอง 25 คน ห้องประชุมชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ น.ส.กรวิการ์ ชัยฉกรรจ์ อนุมัติ -