สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 16 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
10 มีค. 65 - 16 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  call center COVID-19 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
14 มีค. 65 - 18 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 30 คน ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางสาวเจนจิรา จอมแปง - อนุมัติ -
16 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มวัยเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ 35 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข นางวันเพ็ญ คำวัง อนุมัติ -
16 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น. [ Zoom ]  ประชุมการจัดสรรแพทย์ประจำบ้านรอบปกติในภาพล้านนา 1 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 7 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวรัชชวรรณ์ หุ่นเที่ยง - อนุมัติ -
16 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมติดตามคณะกรรมการประเด็นสำคัญ เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ประเด็นแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพที่มีสาเหตุจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 20 คน ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นางฐิติรัตน์ อินตายวง อนุมัติ -