สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 14 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
10 มีค. 65 - 16 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  call center COVID-19 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -
14 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารนโยบายการแพทย์แผนไทยฯ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 50 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ วิสุดา เนวิลัย - อนุมัติ -
14 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  ประชุมการบริหารจัดการเรื่องสิทธิกองทุนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางถนอมศรี แจ่มไทย - อนุมัติ -
14 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การพัฒนาคุณภาพแนวทางการดำเนินงานโรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง ปี 2565 งาน DM / HT กลุ่มงาน ncd 5 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระวิวรรณ บุญเพ็ง อนุมัติ -
14 มีค. 65 - 18 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 30 คน ห้องประชุมผู้บริหาร กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางสาวเจนจิรา จอมแปง - อนุมัติ -
14 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก เฉพาะกิจ 20 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ทิวาพร ผลวัฒนะ อนุมัติ -