สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 10 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
10 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  ประชุมชี้แจง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน MOPH ITA ครั้งที่ 2 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ 25 ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ กลุ่มกฎหมาย ณัฏฐ์วรัตถ์ นิลาทะวงษ์ อนุมัติ -
10 มีค. 65 - 16 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  call center COVID-19 20 ห้องประชุมลีลาวดี งานก่อสร้างและพัสดุ นายอดิศักดิ์ ไชยตีฆะ - อนุมัติ -