สรุปปฏิทินการประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 1 มีนาคม 2565


วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ/เรื่องการประชุม ประธานการประชุม จำนวน
ผู้เข้าร่วม
สถานที่ ผู้จัด
(กลุ่มงาน/งาน)
ผู้ประสานงาน เอกสาร สถานะการจอง Link
22 กย. 64 - 31 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น.  คลังสำรองเครื่องมือทางการแพทย์ชั่วคราว ภญ.นฤมล ขันตีกุล 40 คน ห้องประชุมอินทนนท์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ภก.ประกาศิต มหาวงศ์ - อนุมัติ -
01 มีค. 65 13.00 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  การบริหารจัดการยาสมุนไพร หัวหน้ากลุ่มงาน 10 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สสจ.เชียงใหม่ อัญชญา ดุจจานุทัศน์ - อนุมัติ -
01 มีค. 65 08.30 น. - 12.00 น.  การนิเทศงานฯ ประจำปี 2565 รอบที่1 (แม่แจ่ม) ประธานการนิเทศงานแต่ละโซน 15 ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ อนุมัติ -
01 มีค. 65 08.30 น. - 16.30 น. [ Zoom ]  นิเทศงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร 2 ห้องประชุมงานไอที กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล - อนุมัติ -